Vaardigheden voor de groene economie: Waarom investeren in mensen essentieel is

Klimaatverandering is een feit. Maar hoe kunnen we de verwachte negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkten het beste verzachten en ombuigen in kansen voor de toekomst? Het antwoord ligt in vaardigheden en omscholing. Lees onze nieuwe whitepaper "Vaardigheden voor de groene economie" om te leren hoe vaardigheden onze overgang naar een duurzamere economie kunnen stimuleren.

Dit artikel is geschreven door Bettina Schaller, Head of Group Public Affairs bij de Adecco Group en Karin Reiter, Global Head of Sustainability van de Adecco Group.
Dit is een voorbeeld afbeelding Foto door Ralph Hutter op Unsplash


Ons klimaat verandert en dit heeft grote gevolgen voor onze planeet, onze levens en onze bestaansmiddelen. Maar terwijl de mens vaak louter als oorzaak van het probleem wordt gezien, geloven wij dat ons gedrag ook de sleutel is tot het aanpakken van de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde en dat dit ook zo moet worden gezien. We hebben een Groene Transitie nodig, en om dit mogelijk te maken is het van het grootste belang dat we vaardigheden en herscholing voorop stellen bij onze inspanningen.

Of het nu gaat om het geleidelijk afschaffen van fossiele brandstoffen, het invoeren van klimaatvriendelijke bedrijfspraktijken, het versnellen van digitalisering en automatisering, of nieuwe werkmodellen - we hebben bekwame mensen nodig. Het proces van de Groene Transitie zal niet gemakkelijk zijn. Toch kunnen we, met de juiste beleidsmix van regeringen en de juiste aanpak van bedrijven en individuen, naar een duurzamere toekomst toewerken en tegelijkertijd de bestaansmiddelen veiligstellen van degenen die het meest door deze overgang worden getroffen.

Om uit te leggen hoe dit kan worden gedaan, heeft de Adecco Group een whitepaper gepubliceerd,"Skills for the Green Economy". Het rapport illustreert hoe investeren in de juiste vaardigheden een essentiële voorwaarde is om deze dringend noodzakelijke Groene Transitie te realiseren en schetst acties die kunnen en moeten worden ondernomen om de negatieve gevolgen voor onze arbeidsmarkten te verzachten.

Uitdagingen van de Groene Transitie

Hoewel we de afgelopen jaren hebben gezien dat de wereldgemeenschap in actie is gekomen door bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken over de historische overeenkomst van Parijs, moet er op nationaal en lokaal niveau nog veel meer worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat de Groene Transitie een succes wordt, moeten we meer aandacht besteden aan de rol die menselijk kapitaal en vaardigheden spelen bij het bewerkstelligen van een duurzame verandering.

Vaardigheden en hun potentieel worden vaak over het hoofd gezien bij het ontwerpen van nationale strategieën, wat ten koste gaat van bedrijven en werknemers.

Zonder de ontwikkeling van vaardigheden zou de wereldeconomie naar schatting maar liefst 71 miljoen banen kunnen schrappen bij haar overgang naar een circulaire economie. Aan de andere kant zouden slim beleid en investeringen in omscholing dit vooruitzicht kunnen keren, zozeer zelfs dat de energiesector alleen al een netto groei van 18 miljoen banen zou kunnen opleveren.

Elke succesvolle overgangsstrategie zal daar dus rekening mee moeten houden:

 • Wereldwijd hangen meer dan 1,47 miljard banen af van een stabiel klimaat, en dat maar liefst 85% van alle banen in 2030 nog niet is uitgevonden. De ruimte voor de ontwikkeling van vaardigheden kan niet worden onderschat.
 • Bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen zullen sommige sectoren harder worden getroffen dan andere, met name de energie- en de automobielindustrie (meer details over deze twee sectoren zijn te vinden in het deel over de diepgaande sectorale analyse in de paper).
 • Consumenten zullen hun gedrag veranderen, en bedrijven zullen sociaal en ecologisch duurzame oplossingen moeten bieden om klaar te zijn voor de toekomst.
 • Er zal een verschuiving plaatsvinden naar de productie van duurzamere producten en het aanbieden van diensten om de levensduur ervan te verlengen.

Dit is een voorbeeld afbeelding Foto door Bud Helisson op Unsplash


De regeringen zullen deze uitdagingen op een slimme manier moeten aanpakken. Bij het opstellen van hun beleid zullen de beleidsmakers daarmee rekening moeten houden:

 • Veranderingen in de industrieën zullen zich in verschillende geografische gebieden op verschillende tijdstippen voordoen. Terwijl banen onmiddellijk verloren kunnen gaan, zullen nieuwe banen geleidelijker worden gecreëerd. Daarom zullen de regeringen eerder de werknemers dan de banen moeten beschermen.
 • Niet alle banen zullen automatisch terugkomen in dezelfde sectoren waarin ze verloren gingen. Daarom is het van cruciaal belang dat de mobiliteit en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt worden gehandhaafd.
 • Investeringen in arbeidskrachten mogen niet als kosten worden beschouwd - in plaats daarvan moeten investeringen in de ontwikkeling van arbeidskrachten amortiseerbaar zijn.

Kansen van de Groene Transitie

Hoewel deze uitdagingen zeker niet gemakkelijk aan te pakken zijn, kunnen zij, wanneer zij op de juiste manier worden aangepakt, leiden tot tal van kansen voor regeringen, bedrijven en individuele werknemers.

Meer in het algemeen kan een slim groen beleid onder meer leiden tot:

 • Beter opgeleide en toekomstbestendige arbeidskrachten
 • Functionele arbeidsmarkten met geavanceerde onderwijsstelsels
 • Inclusieve stelsels van sociale bescherming

Werkgevers profiteren weliswaar van het groene beleid van de regeringen, maar moeten zelf ook proactief zijn. Zij moeten:

 • Begin met het in kaart brengen van de vaardigheidsvereisten en maak een begin met omscholing en herplaatsing om de curve voor te zijn;
 • Maak van duurzame werkgelegenheid en investeringen in vaardigheden hun merkvoordeel om het juiste talent aan te trekken en de juiste vaardigheden voor toekomstig succes te behouden;
 • gebruik te maken van leercontracten, beroepsonderwijs en -opleiding en andere vormen van leren op de werkplek om hun eigen talentenpool op te bouwen;
 • Flexibiliteit bevorderen en de expertise van arbeidskrachten benutten door het individu in het middelpunt van de transformatie te plaatsen.

In de tussentijd, worden individuen aangemoedigd om:

 • Proactief te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vaardigheden door voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om zich bij te scholen;
 • Omarmen loopbaanflexibiliteit;
 • Beseffen dat hun vaardigheden een houdbaarheidsdatum hebben en dat levenslang leren een eerste vereiste is om iemands toekomstige inzetbaarheid te verbeteren.

Vaardigheden en de Groene Transitie zijn echter geen eenrichtingsverkeer. Enerzijds zullen de groene economie en de transitie naar een duurzamere toekomst ongetwijfeld van invloed zijn op de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is het belangrijk op te merken dat zonder vaardigheden elke vooruitgang in de richting van de Groene Transitie onmogelijk zou zijn. Vaardigheden en de groene economie vormen elkaar. Door te investeren in vaardigheden kunnen alle belanghebbenden ertoe bijdragen dat de overgang naar de groene economie eerlijk verloopt en dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Daarom is het van essentieel belang dat alle belanghebbenden, waaronder regeringen, bedrijven en werknemers, samenwerken aan een nieuw sociaal contract en ervoor zorgen dat we samen vooruitgaan - naar een toekomst die voor iedereen werkt.

Download nu de volledige whitepaper "Skills for the Green Economy" en lees in meer detail hoe de wereld duurzamer kan worden, wat overheden, bedrijven en individuen precies kunnen - en moeten - doen om te helpen, en hoe de energie-industrie en de automobielsector zullen worden beïnvloed.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact