Mis het niet: nieuwe wetgeving woon-werkverkeer per 1 juli 2024!

Vanaf 1 juli 2024 geldt een belangrijke wetswijziging voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Deze nieuwe regel, de 'Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit' (WPM), verplicht hen om gedetailleerde gegevens te rapporteren over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers.

Wat houdt de WPM in?

De WPM verplicht werkgevers om jaarlijks gegevens te verzamelen en te rapporteren over de reisbewegingen van hun werknemers. Dit betreft zowel het woon-werkverkeer als zakelijke reizen. De rapportage omvat onder andere:

  • Het totale aantal afgelegde kilometers
  • De gebruikte vervoermiddelen (zoals auto, fiets, openbaar vervoer)
  • Het type brandstof dat voor de vervoermiddelen is gebruikt (bijvoorbeeld benzine, diesel, elektrisch)

Werkgevers dienen deze gegevens vanaf de tweede helft van 2024 te rapporteren via een speciaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De deadline voor het indienen van de gegevens over 2024 is vastgesteld op 30 juni 2025.

Wie moet rapporteren

De verplichting geldt voor organisaties met 100 of meer werknemers. Hierbij worden alle vestigingen van een onderneming of rechtspersoon bij elkaar opgeteld. Alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst die minstens 20 uur per maand betaald werk verrichten, worden meegeteld. Ingehuurde krachten en uitzendkrachten vallen buiten deze verplichting.

Dit is een voorbeeld afbeelding

Waarom deze verplichting?

Deze maatregel is onderdeel van het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat Nederland zijn CO2-uitstoot aanzienlijk moet verminderen. Het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer dragen momenteel voor meer dan 50% bij aan de totale gereden kilometers in Nederland. Door deze rapportageplicht kan de overheid beter inzicht krijgen in de uitstoot en gerichte maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Het doel is om één megaton CO2-uitstoot te reduceren vóór 2030.

Wat moeten bedrijven doen?

Om aan de verplichting te voldoen, moeten bedrijven hun administratie op orde brengen en de benodigde gegevens nauwkeurig bijhouden. De RVO biedt een handreiking waarin stap voor stap wordt uitgelegd welke gegevens moeten worden verzameld en hoe deze gerapporteerd moeten worden. Werkgevers kunnen kiezen om de rapportage over heel 2024 of alleen de tweede helft van dat jaar in te dienen. Vanaf 2025 wordt de rapportage een jaarlijkse verplichting.

Voorbereiding en ondersteuning

Bedrijven wordt aangeraden om zich goed voor te bereiden op deze nieuwe verplichting. De handreiking 'Aan de slag met het online formulier WPM' biedt uitgebreide instructies en tips voor het verzamelen en indienen van de benodigde gegevens. Daarnaast is het mogelijk om een intermediair te machtigen om de rapportage namens de organisatie in te dienen. Hiervoor is minimaal eHerkenning niveau EH2+ met machtiging RVO-diensten nodig.

Toezicht en handhaving

De omgevingsdiensten zullen toezien op de naleving van deze rapportageplicht. Zij controleren of de gegevens tijdig en correct zijn ingediend en kunnen bij niet-naleving maatregelen treffen. Gegevens die vrijwillig worden ingediend door organisaties met minder dan 100 werknemers worden niet door de omgevingsdiensten gecontroleerd, maar kunnen wel worden gebruikt voor onderzoek mits hiervoor toestemming is gegeven.

Samenvatting

De invoering van de WPM per 1 juli 2024 markeert een belangrijke stap richting duurzamere mobiliteit in Nederland. Werkgevers met 100 of meer werknemers spelen hierin een cruciale rol. Door tijdig de nodige voorbereidingen te treffen, voldoen zij niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar dragen daarnaast ook bij aan de gezamenlijke inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren.

Voor meer informatie en ondersteuning kunnen werkgevers de handreikingen en handleidingen raadplegen op de website van de RVO en bij eventuele vragen contact opnemen met de RVO.

Contact met Adecco

Heb je vragen, neem contact op met Adecco

Naar contact