Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat wijzigt er door de WAB?

Click here for English Tekst w języku polskim jest dostępny tutaj Direct contact

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Op deze pagina leggen je uit wat er voor jou als flexmedewerker is veranderd en waarom.

Waarom WAB?

De regering vindt het belangrijk dat flexmedewerkers meer zekerheid krijgen in werk en inkomen. Volgens de minister is de arbeidsmarkt niet in balans en is het verschil tussen vaste- en flexmedewerkers te groot is geworden. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans wil de regering het verschil tussen de vaste- en flexmedewerkers op de arbeidsmarkt kleiner maken. Flexmedewerkers hebben daarom sinds 1 januari 2020 meer zekerheden en dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Wat is er gewijzigd?

Binnen deze vier onderwerpen hebben er wijzigingen plaatsgevonden. Klik steeds op de rode button voor meer informatie over het onderwerp:

1. Oproepovereenkomst

Vóór 1 januari 2020 was er geen goede omschrijving voor oproepovereenkomst. Dit zorgde voor veel onduidelijkheden.

Een van de uitgangspunten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dat medewerkers met een oproepovereenkomst meer zekerheid hebben. Dit geldt niet alleen voor hun werk- en privé balans, maar ook voor het inkomen dat zij krijgen. Om dit mogelijk te maken, zijn er nieuwe regels opgesteld voor oproepovereenkomsten. Daarnaast is in de wet vastgelegd wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst en welke voorwaarden gelden voor dit type overeenkomst.

Wat betekent dit?
Als medewerker met een oproepovereenkomst heb je meer rechten:
- Er geldt een minimale oproeptermijn van 4 dagen. Als je binnen deze termijn wordt opgeroepen of als er een wijziging in de planning wordt aangebracht, heb je meer rechten.
- Jouw werkgever moet je na 12 maanden dienstverband een aanbod doen met een vast aantal uren. Zo krijg jij als flexmedewerker meer zekerheid in werk en inkomen. Uiteraard hoef je dit aanbod niet te accepteren als je flexibel wilt blijven werken.

2. Payroll

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft gevolgen voor payrollmedewerkers. Als payrollmedewerker heb je sinds 1 januari 2020 namelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen medewerkers van het bedrijf waarvoor jij werkt.

Voor wie geldt dit?
Voor alle payrollmedewerkers die geworven en geselecteerd zijn door de opdrachtgever of door een ander bedrijf (dan de payroll werkgever) én die alleen werken voor die ene opdrachtgever.

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat een payrollmedewerker onder het standaard arbeidsrecht valt en daarmee komen de regels voor uitzendmedewerkers te vervallen.

3. Ketenbepaling

De ketenbepaling zegt hoe vaak en binnen welke periode jij als medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag krijgen (voordat je recht hebt op een contract voor onbepaalde tijd). In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is deze bepaling aangepast. Zo mag een werkgever sinds 1 januari 2020 drie arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd binnen een periode van drie jaar aanbieden (eerst was dit 2 jaar). Dat betekent dus dat jouw vierde contract óf het contract zodra je langer dan 3 jaar werkt, een contract voor onbepaalde tijd is.

Let op: deze bepaling kan verschillen per cao (zoals bij de cao voor Uitzendkrachten).

Wat is er voor jou veranderd als flexmedewerker?
In de cao voor Uitzendkrachten is de afwijking op de ketenbepaling ongewijzigd.

4. Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan jou als medewerker moet betalen als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van je werkgever of als je arbeidscontract vanzelf afloopt. De regels hiervoor zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans veranderd. Voorheen was het zo dat een medewerker recht had op een transitievergoeding na twee jaar dienstverband. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans hebben medewerkers vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding .

Wat is er voor jou veranderd als flexmedewerker?
Deze nieuwe regeling geldt voor jou als je uit dienst gaat op verzoek van je werkgever of als je contract vanzelf eindigt. Als je flexmedewerker bent bij Adecco, zijn wij jouw werkgever.

Vragen over de WAB?

Heb je vragen? Neem dan contact op met je Adecco-vestiging of -contactpersoon. Werk je niet bij Adecco, maar heb je wel vragen over de WAB? Kom dan langs bij een vestiging bij jou in de buurt.

Zoek vestigingen

Dutch Labour Market in Balance Act

The new Dutch Labour Market in Balance Act (WAB; in Dutch: Wet Arbeidsmarkt in Balans) came into force on 1 January 2020. Below we explain what has changed for you as a Flexible Worker and why.

Why the need for the WAB?

The government believes that Flexible Workers should have more work and income security. The relevant minister does not believe that the labour market is in balance and the difference between permanent and Flexible Workers has become too big. The government wishes to close the gap between permanent and Flexible Workers on the labour market with the Dutch Labour Market in Balance Act. Flexible Workers have therefore been given more job security since January 1st 2020. We believe this is a good development.

What has changed?

Changes have been implemented within these four topics. Click the red button for more information about the topic:

1. Zero-hour Contract

Before January 1st 2020 there was no appropriate description for a zero-hour contract. This led to much confusion.

One of the principles of the Dutch Labour Market in Balance Act is that workers with a zero-hour contract should be given more job security. This does not just apply to their work/private life balance, but also to the income that they receive. New rules have been drawn up for zero-hour contracts to make this possible. In addition, it has been set down in legislation when a zero-hour contract is involved and which terms and conditions apply to these contracts.

What does this mean?
As an employee with a zero-hour contract you have more rights:
- A minimum period of 4 days applies in which you can be asked to work. If you are asked to work within this period or something changes in the planning, you have more rights.
- Your employer must offer you a fixed number of hours after being employed for more than 12 months. This ensures that you will have more work and income security as a Flexible Worker. You do not have to accept the offer if you want to continue to work flexibly.

2. Payroll

The Dutch Labour Market in Balance Act has consequences for Payroll Workers. As a Payroll Worker, you have the same terms and conditions of employment as the employees of the company for which you are working as from January 1st 2020.

To whom does this apply?
To all Payroll Workers who are recruited and selected by the Client or by another company (and not by the payroll employer) and who only work for this one Client.

What does this mean for your personal situation?
It has been included in the Dutch Labour Market in Balance Act that a Payroll Worker falls under standard employment law and therefore the rules for Temporary Workers no longer apply.

3. Determination of the succession of fixed-term Employment Contracts

The determination of the succession of fixed-term Employment Contracts states how often and in which period you may be given a fixed-term Employment Contract as a worker (before you are entitled to a Contract for an indefinite term). This definition has been amended in the Dutch Labour Market in Balance Act. As from January 1st 2020 an employer may, for example, offer three fixed-term Employment Contracts within a period of three years (initially, this was two years). This therefore means that your fourth contract, or the contract when you work for more than three years, must be a contract for an indefinite term.

Note: this definition may be different depending on the CLA that applies (such as in relation to the CLA for Temporary Workers).

What has changed for you as a Flexible Worker?
The derogation with regard to the determination of the succession of fixed-term Employment Contracts has remained unchanged in the CLA for Temporary Workers.

4. Transition payment

The transition payment must be paid by your employer to you as a worker when your Employment Contract is terminated by the employer. The rules regarding this have changed because of the Dutch Labour Market in Balance Act coming into force. Previously it was the case that a worker was entitled to a transition allowance after two years of employment. Now that the Dutch Labour Market in Balance Act has come into force, workers are entitled to a transition allowance as from the first day of their Employment Contract.

What has changed for you as a Flexible Worker?
This new arrangement will apply to you when you leave your job at the request of your employer or if your contract ends by operation of law. If you are an Adecco Flexible Worker, Adecco is your employer.

Questions about the WAB?

Do you have any questions? Please contact your Adecco branch or contact. Are you not employed by Adecco but you do have questions about the WAB? Visit a branch in your area.

Search branches

Ustawa o równowadze na rynku pracy (WAB)

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowa ustawa o równowadze na rynku pracy ( Wet Arbeidsmarkt in Balans – WAB). Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczącej Twojej sytuacji jako pracownika tymczasowego. Odpowiemy na pytania, co dokładnie ulego zmianie i dlaczego.

Dlaczego ustawa WAB?

Rząd uważa, że ważnym jest, aby pracownicy tymczasowi mieli większą pewność w sprawie pracy i dochodów. Zdaniem ministra równowaga na rynku pracy jest zaburzona, a różnice pomiędzy stałymi i tymczasowymi pracownikami jest zbyt duża. Rząd chce wyrównania tych różnic przy pomocy ustawy WAB. Dlatego od 1 stycznia 2020 roku pracownicy tymczasowi mają większe zabezpieczenie na rynku pracy. Uważamy to za bardzo dobrą zmianę.

Co nastąpiło zmianie?

Tutaj podamy ważne informacje dotyczące czterech zagadnień, które uległy zmianie. Wybierz interesujący Cię temat klikając na czerwony odnośnik:

1. Umowa o pracę zależną od potrzeb

Przed 1 stycznia 2020 nie było dobrego zapisu, który wyjaśniałby co tak na prawdę zawiera umowa o pracę zależną od potrzeb. Stwarzało to dużo nieporozumień.

Jedną z regulacji zwartych w ustawie WAB jest większą pewność pracowników tymczasowych pracujących z umową o pracę świadczoną od potrzeb. Ma to wpływ nie tylko na balans w sferach prywatnych i zawodowych, ale także na balans finansowy. Aby było to możliwe, obowiązują nowe zasady umów o pracę świadczonych od potrzeb. Jednocześnie w prawie pracy ustalono kiedy dokładnie jest mowa o umowie o pracy świadczonej od potrzeb i jakie warunki muszą zostać spełnione.

Co to oznacza?
Pracownik tymczasowy z umową o pracę świadczoną według potrzeb ma więcej praw:
- Obowiązuje minimalny, 4 dniowy termin wezwania do pracy. Jeżeli wezwanie nastąpi w danym terminie lub coś ulegnie zmienię, masz więcej praw.
- Twój pracodawca, po 12 miesiącach zatrudnienia, musi zaoferować stałą liczbę godzin. W taki sposób, jako pracownik tymczasowy masz większą pewność w zakresie pracy i dochodów. Jeśli nadal chcesz pracować w elastycznym systemie pracy, nie musisz akceptować oferty złożonej przez pracodawcę.

2. Zatrudnienie przez pośrednika

Ustawa WAB ma także swoje skutki dla pracowników zatrudnionych przez posredników. Od 1 stycznia 2020 warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych są takie same jak dla stałych pracowników firmy

Kogo obowiązuje ta zmiana?
Zmiana obowiązuje pracowników tymczasowych, którzy zostali zrekrutowani przez zleceniodawcę (firmę, w której pracuja) i pracujących tylko dla tego, jednego zleceniodawcy. Wtedy jest mowa o zatrudnieniu na zasadzie payrollingu.

W Ustawie WAB zostało zawarte, że pracownicy pracujący w systemie payroll mają standardowe prawa pracy i w związku z tym prawa dotyczące pracowników tymczasowych już ich nie obowiązują.

3. Klauzula o łańcuchu umów o pracę na czas określony,

Klauzula o łańcuchu umów o pracę na czas określony mówi tym, w jakim okresie i jaką ilość umów na czas określony może otrzymać pracownik (zanim będziesz miał prawo do otrzymania kontraktu na czas nieokreślony). W ustawie WAB ten przepis został dopasowany. Od 1 stycznia 2020 pracodawca może zaproponować 3 umowy o pracę na czas nieokreślony w przeciągu 3 lat (wcześniej było to 2 lata). To oznacza, że 4 umowa o pracę lub umowa po przepracowanych 3 latach, jest umową na czas nieokreślony.

Uwaga: ten przepis może się różnić w układach zbiorowych (CAO).

Jaki ma to wpływ na Twoją sytuację?
W układzie zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych klauzula nie została zmieniona.

4. Rekompensata z tytuły zakończenia pracy

Rekompensata z tytułu zakończenia zatrudnienia to świadczenie, jakie pracodawca wypłaca pracownikowi, jeżeli umowa o pracę zostaje rozwiązana na wniosek pracodawcy lub umowa nie zostaje przedłużona przez pracodawcę. Z momentem wejścia ustawy WAB nastąpiły zmiany w sprawie rekompensaty. Wcześniej pracownik miał prawo do rekompensaty z tytułu zakończenia pracy po 2 latach zatrudnienia. W ustawie WAB pracownicy mają prawo do rekompensaty z tytułu zakończenia zatrudnienia już od pierwszego dnia umowy o pracę.

Jaki ma to wpływ na Twoją sytuację?
Ten nowy przepis obowiązuje Ciebie, jeżeli umowa zostanie wypowiedzania na wniosek pracodawcy lub jeżeli umowa nie zostanie przedłużona i kończy się na mocy prawnej. Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym zatrudnionym przez Adecco, jesteśmy Twoim pracodawcą.

Masz pytania dotyczące ustawy WAB?

Masz pytania? Skontaktuj się z Twoim oddziałem Adecco lub osobą kontaktową Adecco. Nie jesteś już pracownikiem Adecco, ale masz pytania dotyczące ustawy WAB? Udaj się do najbliższego oddziału Adecco w Twojej okolicy.

Przyjdź do najbliższego oddziału