Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat wijzigt er door de WAB?

Click here for English Tekst w języku polskim jest dostępny tutaj Direct contact

1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. We leggen je graag uit wat er voor jou, als flexmedewerker, mogelijk gaat veranderen en waarom.

Waarom WAB?

De regering vindt het belangrijk dat flexmedewerkers meer zekerheid krijgen in werk en inkomen. Volgens de minister is de arbeidsmarkt niet in balans en is het verschil tussen vaste- en flexmedewerkers te groot is geworden. Met deze wet wil de regering dit verschil kleiner maken. Dit betekent dat jij per 1 januari mogelijk meer zekerheden krijgt. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Wat wijzigt er mogelijk voor jou?

Binnen deze vier onderwerpen gaat er mogelijk iets veranderen voor jou. Klik steeds op de rode button en lees wat er gaat veranderen:

1. Oproepovereenkomsten

De regering wil meer zekerheid voor medewerkers met een oproepovereenkomst. Bijvoorbeeld op het gebied van werk- en privé balans, maar ook qua inkomen. Om dit mogelijk te maken, zijn er nieuwe regels gemaakt voor oproepovereenkomsten.

Nu
In de bestaande wet is er nu geen goede omschrijving voor een oproepovereenkomst. Het is dus niet duidelijk wanneer we het hebben over een oproep en daarom kunnen er ook geen rechten aan ontleend worden.

Straks
Vanaf 1 januari 2020 wordt er in de wet vastgelegd wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst en welke voorwaarden gelden voor deze overeenkomsten.

Wat verandert er voor jou als flexmedewerker?
Dit betekent dat je als medewerker met een oproepovereenkomst straks meer rechten hebt. Dit houdt in:
- Er gaat een oproeptermijn gelden. Als je binnen die termijn wordt opgeroepen of er iets wijzigt heb je meer rechten.
- Ook moet jouw werkgever jou straks na 12 maanden dienstverband, een aanbod doen met een vast aantal uren. Zo krijg jij als flexmedewerker meer zekerheid in werk en inkomen. Uiteraard hoef je dit aanbod niet te accepteren als je flexibel wilt blijven werken.

2. Payroll

De WAB heeft ook gevolgen voor payrollmedewerkers. Je arbeidsvoorwaarden worden namelijk hetzelfde als die van de medewerkers van het bedrijf waar jij werkt.

Nu
Ben jij flexmedewerker en ben je geworven en geselecteerd door jouw opdrachtgever (het bedrijf waar je nu werkzaam bent) en mag je alleen werken voor dit bedrijf? Dan ben je mogelijk een payrollmedewerker en is de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing.

Straks
Per 1 januari 2020 bepaalt de WAB dat een payrollmedewerker onder het standaard arbeidsrecht valt en daarmee komen de regels voor flexmedewerkers te vervallen.

Wat verandert er voor jou als flexmedewerker?
Deze wetswijziging geldt alleen voor jou als jij payrollmedewerker bent.

3. Ketenbepaling

De ketenbepaling zegt hoe vaak en binnen welke periode jij als medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag krijgen. Deze bepaling gaat door de WAB veranderen.

Nu
Op dit moment is het zo dat een medewerker 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2 jaar mag krijgen. Per cao kan hier van afgeweken worden, zoals in de CAO voor Uitzendkrachten.

Straks
Per 1 januari 2020 wordt deze bepaling aangepast. Een werkgever mag dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geven in 3 jaar tijd. Ook hier geldt dat er per cao kan worden afgeweken.

Wat verandert er voor jou als flexmedewerker?
In de CAO voor Uitzendkrachten is de afwijking op de ketenbepaling ongewijzigd.

4. Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan jou als medewerker moet betalen, wanneer jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van je werkgever. De regels hiervoor veranderen straks ook binnen de WAB.

Nu
Nu is het zo dat een medewerker recht heeft op een transitievergoeding na 2 jaar dienstverband en deze beëindigd wordt op verzoek van de werkgever.

Straks
Per 1 januari 2020 hebben medewerkers vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt op verzoek van de werkgever.

Wat verandert er voor jou als flexmedewerker?
Deze nieuwe regeling geldt voor jou als je uit dienst gaat op verzoek van je werkgever. Als je flexmedewerker bent bij Adecco, zijn wij jouw werkgever.

Vragen over de WAB?

Werk je voor Adecco? Dan hoor je uiterlijk vóór 1 januari 2020 van je vaste contactpersoon bij Adecco of er iets in jouw situatie verandert. Heb je al vragen? Neem dan contact op met je Adecco-vestiging of -contactpersoon. Werk je niet bij Adecco, maar heb je wel vragen over de WAB? Kom dan langs bij een vestiging bij jou in de buurt.

Zoek vestigingen

Dutch Labour Market in Balance Act

The new Dutch Labour Market in Balance Act (WAB; in Dutch: Wet Arbeidsmarkt in Balans) comes into force on 1 January 2020. Below we give an explanation why this Act is coming into force and what will change for you as a flex worker. You can read all about this here.

Why the need for the WAB?

The government believes that flex workers should have more work and income certainty. The relevant minister does not believe that the labour market is in balance and the difference between fixed and flex workers has become too great. The government wants to narrow the gap through this Act. This means that you will probably have more certainty as from 1 January 2020. We believe that this is a good thing.

What will change because of the WAB?

The four most important changes are:

1. Casual employment contracts

The government wants more sertainty for workers with a casual employment contract. For example, in relation to the balance between a worker's private and work life but also in relation to income. New rules have been defined for casual employment contracts to make this possible.

Now
A good description of a casual employment contract is not available in current legislation. It is therefore not clear when we are talking about being called to do work and this, in turn, means that no rights can be derived.

Later
It is determined in legislation as from 1 January 2020 when a casual employment contract is involved and which terms and conditions apply to these contracts.

What does this mean for your personal situation?
This means that you will have more rights as a worker with a casual employment contract. This means:
- A period will apply in relation to being asked to work. If you are asked to work within this period or something changes, you have more rights.
- In the new situation, your employer must also make you an offer with a fixed number of hours after being employed for 12 months. This ensures that you will have more work and income cetainty as a flex worker. You do not have to accept the offer if you want to continue to work flexibly.

2. Payroll

The WAB also has consequences for payroll employees. Your employment conditions will be the same as the ones that employees of the relevant company where you are working have.

Now
Are you a flex worker, were you recruited and selected by the company where you currently work (not by Adecco) and are you only allowed to work for this company? You may be a payroll employee and the CLA for Temporary Workers will apply.

Later
The WAB has determined that a payroll employee falls under the scope of standard employment law and therefore the rules for temporary workers will no longer apply.

What does this mean for your personal situation?
This change in the law will only apply to you if you are a payroll employee.

3. Succession of fixed-term employment contracts

The determination of the succession of fixed-term employment contracts states how often and in which period you may be given a fixed-term employment contract as an employee. This determination will change because of the WAB.

Now
Currently, an employee may be given 3 fixed-term employment contracts in 2 years. You can deviate from this depending on the CLA that applies such as the CLA for Temporary Workers.

Later
This determination will change as from 1 January 2020. A worker can then be given 3 fixed-term employment contracts in a period of 3 years. Deviation from this is also possible depending on the CLA that applies.

What does this mean for your personal situation?
There has been no change in the succession of fixed-term employment contracts in the CLA for Temporary Workers.

4. Transition payment

The transition payment must be paid by your employer to you as a worker when your employment contract is terminated by the employer. The rules related to this will also later change within the WAB.

Now
It is now the case that a worker is entitled to a transition payment after being employed for 2 years and this employment is terminated by the employer.

Later
Workers will be entitled to a transition payment as from the first day of their employment contract coming into force when it is terminated by the employer.

What does this mean for you?
This new arrangement will apply to you when you leave your job at the request of your employer. If you are an Adecco flex worker, Adecco is your employer.

Questions about the WAB?

Are you employed by Adecco? Your dedicated Adecco contact will let you know whether anything is changing in your situation by 1 January 2020 at the latest. Do you have any questions? Contact your Adecco branch. Are you not employed by Adecco but you do have questions about the WAB? Visit a branch in your area.

Search branches

Ustawa o równowadze na rynku pracy (WAB)

Z dniem 1 stycznia 2020 wchodzi w życie nowa ustawa o równowadze na rynku pracy (Wet Arbeidsmarkt in Balans - WAB). Z przyjemnością wyjaśniamy, dlaczego będzie obowiązywać nowa ustawa i jak się w związku z tym zmieni Twoja sytuacja jako pracownika tymczasowego. Tutaj znajdują się dalsze informacje na ten temat.

Dlaczego ustawa WAB?

Rząd uważa, że ważne jest, aby pracownicy tymczasowi mieli większą pewność co do pracy i dochodów. Zdaniem ministra równowaga na rynku pracy jest zaburzona i różnica między stałymi a tymczasowymi pracownikami zrobiła się zbyt duża. Rząd chce ją zmniejszyć za pomocą tej ustawy. Oznacza to, że od 1 stycznia będziesz mieć większe zabezpieczenie. Uważamy, że to dobra zmiana.

Co się zmienia na skutek WAB?

Oto cztery najważniejsze zmiany:

1. Umowy o pracę świadczoną zależnie od potrzeb

Rząd chce dać większe zabezpieczenie pracownikom mającym umowę o pracę świadczoną zależnie od potrzeb Na przykład w zakresie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, ale także dochodów. Aby to umożliwić, opracowano nowe zasady dotyczące umów o pracę świadczoną zależnie od potrzeb.

Teraz
Obecnie przepisy prawa nie zawierają dobrego opisu umowy o pracę świadczoną zależnie od potrzeb. Dlatego nie jest jasne, kiedy jest mowa o wezwaniu do pracy i nie można na tej podstawie dochodzić żadnych praw.

Wkrótce
Od 1 stycznia 2020 roku będzie jasno uregulowane w ustawie, kiedy ma miejsce umowa o pracę świadczoną zależnie od potrzeb i jakie warunki obowiązują w takim przypadku.

Jaki to ma wpływ na Twoją osobistą sytuację?
To oznacza, że jako pracownik mający umowę o pracę świadczoną zależnie od potrzeb będziesz mieć więcej praw. Czyli:
- Będzie obowiązywać termin wezwania. Jeżeli wezwanie nastąpi w danym terminie albo coś się zmieni, masz większe prawa.
- Twój pracodawca będzie musiał Tobie wkrótce, po 12 miesiącach zatrudnienia, zaoferować stałą liczbę godzin. Jako pracownik tymczasowy będziesz mieć większą pewność w zakresie pracy i dochodów. Oczywiście nie musisz akceptować tej oferty, jeśli chcesz nadal pracować w elastycznym systemie pracy.

2. Zatrudnienie przez pośrednika

WAB ma także skutki dla pracowników zatrudnionych przez pośredników. Dlatego Twoje warunki zatrudnienia będą takie same jak pracowników firmy, w której pracujesz.

Teraz
Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym, znalezionym i wybranym przez zleceniodawcę (firmę, w której pracujesz) i możesz tylko dla niej pracować, prawdopodobnie jesteś pracownikiem zatrudnionym na zasadzie payrollingu i ma zastosowanie układ zbiorowy pracy dla pracowników tymczasowych.

Wkrótce
Od 1 stycznia 2020 roku ustawa WAB przewiduje, że pracownik zatrudniony na zasadzie payroll podlega standardowemu prawu pracy, w związku z czym zasady dotyczące pracowników tymczasowych przestają obowiązywać.

Jaki to ma wpływ na Twoją osobistą sytuację?
Ta zmiana ustawy obowiązuje jedynie wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony na zasadzie payroll.

3. Klauzula o łańcuchu umów o pracę czasową

Klauzula o łańcuchu umów o pracę czasową mówi o tym, jak często i w jakim okresie pracownik może dostać umowę o pracę na czas określony. Dzięki ustawie WAB ten przepis się zmieni.

Teraz
W chwili obecnej pracownik może mieć 3 umowy o pracę na czas określony w okresie 2 lat. Można od tego odstąpić w zależności od układu zbiorowego pracy, na przykład tak jak w CAO dla pracowników tymczasowych.

Wkrótce
Począwszy od 1 stycznia 2020 roku ten przepis zostanie zmieniony. Pracodawca może więc zaproponować 3 umowy o pracę w ciągu 3 lat. Także w tym przypadku można od tego odstąpić w zależności od cao.

Jaki to ma wpływ na Twoją osobistą sytuację?
W układzie zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych nic się nie zmienia.

4. Rekompensata z tytułu zakończenia zatrudnienia

Rekompensata z tytułu zakończenia zatrudnienia to świadczenie, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi, jeżeli umowa o pracę zostaje rozwiązana na wniosek pracodawcy. Te zasady także się wkrótce zmienią w ramach WAB.

Teraz
Teraz jest tak, że pracownik ma prawo do rekompensaty z tytułu zakończenia zatrudnienia po 2 latach zatrudnienia, które zostaje zakończone na wniosek pracodawcy.

Wkrótce
Od 1 stycznia 2020 roku pracownikom przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu zakończenia zatrudnienia już od pierwszego dnia umowy o pracę w przypadku zakończenia zatrudnienia na wniosek pracodawcy.

Co to oznacza dla Ciebie?
Ten nowy przepis dotyczy Ciebie, jeśli odchodzisz z pracy na wniosek pracodawcy. Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym zatrudnionym przez Adecco, jesteśmy Twoim pracodawcą.

Pytania na temat WAB?

Jeżeli pracujesz dla Adecco, najpóźniej 1 stycznia 2020 roku dowiesz się od swojej osoby kontaktowej w Adecco, czy w Twojej sytuacji coś się zmieni. Jeżeli już masz jakieś pytania, skontaktuj się z najbliższym oddziałem Adecco albo z osobą kontaktową. W przypadku gdy nie pracujesz dla Adecco, ale masz pytania na temat WAB?

Przyjdź do najbliższego oddziału