Op 30 december 2019 is de vernieuwde CAO voor Uitzendkrachten in gegaan. Lees hier waarom de cao vernieuwd is en wat er voor jou als flexmedewerker is veranderd.

Een kortere en duidelijkere cao

De nieuwe cao is voor alle flexmedewerkers van Nederland. Eerst waren er twee verschillende cao’s, namelijk één van de NBBU en één van de ABU. Deze twee organisaties hebben samen met de vakbonden gewerkt aan het samenvoegen van twee cao’s naar een nieuwe cao die korter en duidelijker is geschreven.

Belangrijke term: inlenersbeloning – wat is het ook alweer?

Om de cao goed te begrijpen is het handig om te weten wat de inlenersbeloning is, want dit woord komt veel voor in de bestaande en nieuwe cao. De inlenersbeloning zorgt ervoor dat jij als flexmedewerker, op 6 elementen hetzelfde salaris verdient als de eigen medewerkers bij jouw opdrachtgever, die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Belangrijkste veranderingen voor de flexmedewerker

Vakantiebijslag verhoogd
Het percentage van de vakantiebijslag is aangepast. Alle uitzendmedewerkers in Nederland hebben sinds 30 december 2019 recht op 8,33% vakantiebijslag. Dus jij ook!

Vakantiedagen en vakantiewerkers
Voor vakantiewerkers geldt ook de CAO voor Uitzendkrachten, met uitzondering van een paar bepalingen. Zo hebben vakantiewerkers geen recht op een vergoeding voor kort verzuim, bijzonder verlof (zoals een huwelijk of overlijden van een familielid) en feestdagen of betaling van wachtdagencompensatie bij ziekte.

Verlofregelingen
De verlofregeling is aangepast. Straks heb je als flexmedewerker bijvoorbeeld ook recht op geboorteverlof, verlof bij een 12,5-jarig huwelijk en verlof bij vakexamen.

Feestdagen
Het is duidelijker omschreven wanneer je als flexmedewerker recht hebt op doorbetaling bij een feestdag.

Reistijd en reisuren
Als de eigen medewerkers bij jouw opdrachtgever recht hebben op een vergoeding voor reisuren of reistijd tijdens werktijd, dan geldt deze regeling ook voor jou. Als reisuren of reistijd al als gewerkte uren worden aangemerkt, dan geldt dit niet.

Inlenersbeloning
Voor een grotere groep flexmedewerkers geldt de inlenersbeloning. Dus ook voor vakantiemedewerkers, herintreders, schoolverlaters (met een diploma), langdurig werklozen en uitzendmedewerkers met een BKA-opleiding is de inlenersbeloning van toepassing.

Salarisverhoging
De regels voor salarisverhoging zijn veranderd, hierdoor heb je in sommige gevallen eerder recht op een (periodieke) salarisverhoging.

Kennisgevingstermijn
Heb jij een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding? Dan gaat na 26 gewerkte weken het kennisgevingtermijn van 10 dagen gelden. Dit betekent voor jou als flexmedewerker dat jij 10 dagen van te voren moeten weten dat jouw opdracht wordt ingetrokken en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt.

Loondoorbetaling bij wegvallen uitzendwerk
Als je als flexmedewerker een arbeidsovereenkomst hebt met loondoorbetalingsverplichting en jouw opdracht eerder eindigt dan jouw arbeidsovereenkomst, dan gelden er nieuwe regels voor loondoorbetaling.

Vragen over de nieuwe cao?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Werk je niet bij Adecco, maar heb je wel vragen over de nieuwe cao? Neem dan contact op met een vestiging bij jou in de buurt.

Zoek vestigingen

The updated CLA and how it affects you

The updated CLA for Temporary Workers has come into place since 30 December 2019. Read here why the CLA has been updated and what has changed for you as a flex worker.

A shorter and clearer CLA

The new CLA is for all temporary workers of the Netherlands. First, we had two different CLAs: an NBBU CLA and an ABU CLA. These two organisations have worked together with the unions in order to merge the two CLAs to create one new CLA that is shorter and clearer.

Important term: hirer's remuneration – what is that?

In order to understand the CLA correctly, it is useful to know what the hirer's remuneration is because this term is used a lot in the existing and new CLAs. The hirer's remuneration ensures that you, as a flex worker, will earn the same salary in relation to 6 elements as your client’s employees who perform the same work.

Most important changes for flex workers

The holiday allowance has been increased
The percentage of the holiday allowance has been adjusted. All temporary workers in the Netherlands are entitled to an 8.33% holiday allowance. You too!

Days' holiday and holiday workers
All flex workers with the exception of holiday workers are entitled to 25 days' holiday. Holiday workers are entitled to 20 days' holiday and you are a holiday worker if you work during the holiday period when you are a student.

Leave arrangements
The leave scheme has been adjusted. You’re entitled to birth leave, leave in relation to a 12.5 year wedding anniversary and leave to sit professional exams as a flex worker.

Public holidays
The description to determine when you are entitled to being paid on a public holiday as a flex worker is now clearer.

Travelling time and hours
If the client's own employees are entitled to an allowance for travelling hours or travelling time during working hours, this scheme will also apply to you. This does not apply if travelling hours or time is earmarked as worked hours.

Hirer's remuneration
The hirer's remuneration applies to a larger group of flex workers. Therefore, the hirer's remuneration also applies to holiday workers, those entering the labour market again, school leavers (with a diploma), long-term unemployed people and temporary workers with vocational assistant training.

Salary increase
The rules to increase salaries are changing. In future, you will, in some cases, be entitled to a (regular) salary increase at an earlier moment.

Notification period
Do you have an employment contract with a temporary employment clause? A notification period of 10 days will then apply after 26 worked weeks. This means for you as a flex worker that you must be informed whether your assignment will be revoked and therefore your employment contract will end 10 days in advance.

Continued payment of wages when temporary work is no longer available
If you have an employment contract with a wage payment obligation as a flex worker and your assignment ends earlier than your employment contract, new rules apply in relation to the continued payment of wages.

Questions about the new CLA?

Do you have any questions? Contact us. Are you not employed by Adecco but you do have questions about the new CLA? Contact one of our branches near you.

Search branches

Zaktualizowany cao a Twoja sytuacja

Z dniem 30 grudnia 2019 roku wchodzi w życie nowy CAO dla pracowników tymczasowych. Dowiedz się, dlaczego układ zbiorowy pracy zostaje zaktualizowany i co się zmieni dla Ciebie jako pracownika tymczasowego.

Krótszy i bardziej przejrzysty cao

Nowy cao obowiązuje wszystkich pracowników tymczasowych w Holandii. Najpierw były dwa różne układy zbiorowe pracy, czyli NBBU i ABU. Te dwie organizacje wspólnie ze związkami zawodowymi pracowały nad połączeniem tych dwóch układów zbiorowych pracy i stworzeniem nowego cao, który jest krótszy i bardziej przejrzysty.

Ważne pojęcie: wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika, co to znaczy?

Aby dobrze zrozumieć cao, dobrze wiedzieć, co to jest wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika, ponieważ to słowo często występuje w obecnym i w nowym układzie zbiorowym pracy. Wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika umożliwia pracownikowi tymczasowemu uzyskanie 6 takich samych składników wynagrodzenia jak pracownicy zatrudnieni na stałe przez zleceniodawcę, którzy wykonują te same prace.

Najważniejsze zmiany dla pracownika tymczasowego

Zwiększony dodatek urlopowy
Wartość procentowa dodatku urlopowego została dostosowana. Wszyscy pracownicy tymczasowi w Holandii będą mieli niedługo prawo do dodatku urlopowego w wysokości 8,33%. Więc Ty też!

Urlop wypoczynkowy i pracownicy wakacyjni
Wszystkim pracownikom tymczasowym (z wyjątkiem pracowników wakacyjnych) przysługuje prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownicy wakacyjni mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik wakacyjny to uczeń albo student, który pracuje w czasie wakacji.

Zasady dotyczące urlopu
Zasady dotyczące urlopu zostały zmienione. Wkrótce, jako pracownik tymczasowy, masz na przykład także prawo do urlopu z tytułu narodzin dziecka, z okazji 12,5 rocznicy ślubu i urlopu z powodu egzaminu zawodowego.

Święta
Zostało bardziej przejrzyście opisane, kiedy masz prawo jako pracownik tymczasowy do wynagrodzenia za dzień świąteczny.

Godziny przeznaczone na dojazd
Jeżeli stali pracownicy Twojego zleceniodawcy mają prawo do zwrotu kosztów za czas dojazdu do pracy, wówczas ta zasada też Cię obowiązuje. Jeżeli godziny przeznaczone na dojazd są uznawane za przepracowane godziny, wówczas nie ma to zastosowania.

Wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika
Wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika będzie dotyczyć dużej grupy pracowników tymczasowych. Czyli także pracowników wakacyjnych, osób powracających na rynek pracy, absolwentów szkół (z dyplomem), długotrwale bezrobotnych i pracowników tymczasowych, którzy przyuczają się na stanowisko wykwalifikowanego zawodowo asystenta (BKA), wynagrodzenie według stawki pracodawcy użytkownika będzie miało zastosowanie.

Podwyżka wynagrodzenia
Zasady przyznawania podwyżki wynagrodzenia ulegają zmianie, w związku z czym w niektórych przypadkach szybciej przysługuje prawo do (okresowej) podwyżki.

Termin powiadomienia
Jeżeli masz umowę o pracę z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia, po 26 przepracowanych tygodniach obowiązuje 10-dniowy termin powiadomienia. Oznacza to dla Ciebie jako pracownika tymczasowego, że musisz wiedzieć 10 dni wcześniej, że Twoje zlecenie zostaje wycofane, a tym samym umowa o pracę tymczasową zostaje zakończona.

Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku zakończenia pracy tymczasowej
Jeżeli jako pracownik tymczasowy masz umowę o pracę z obowiązkiem kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, a Twoje zlecenie kończy się wcześniej niż umowa o pracę, wówczas obowiązują nowe zasady w sprawie kontynuacji wypłaty wynagrodzenia.

Pytania na temat nowego cao?

Jeżeli już masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. W przypadku gdy nie pracujesz dla Adecco, ale masz pytania na temat nowego cao, Skontaktuj się z najbliższym oddziałem:

Een vestiging bij jou in de buurt