MVO Projecten

 

Gezien de branche waarin Adecco werkzaam is, focussen we ons met name op de sociale dimensie van duurzaam ondernemen. We hebben drie gebieden, gerelateerd aan werk, waar onze speciale aandacht naar toe gaat:

talentontwikkeling: ontwikkeling van talent
integratie: gelijke mogelijkheden voor iedereen
preventie: alle medewerkers beschermen tegen werkgerelateerde bedreigingen

Talentontwikkeling

Training kandidaten

Onze vaardigheden om de juiste mensen aan te trekken en te behouden worden versterkt door onze ervaring in het ontwikkelen van talent – niet alleen het vinden van een baan voor kandidaten, maar het geven van professionele carrièrebegeleiding en geschikte training.
Voor kandidaten die namens Adecco bij opdrachtgevers actief zijn, hebben wij het speciale Adecco Career Up training- en opleidingsprogramma ontwikkeld. Hiermee vullen wij leerbehoeften op diverse manieren in, dikwijls in samenspraak met onze opdrachtgevers. Speciale klant- of marktbehoeften zijn hierbij doorgaans richtingbepalend voor de gekozen opleidingsroutes. In alle gevallen werken wij nauw samen met officiële leerinstituten. Adecco Career Up is toegankelijk voor iedereen, ongeacht het functie- en/of opleidingniveau.

Concrete voorbeelden:
Leertrajecten voor kandidaten zijn vaak afgestemd op aantoonbare kansen op de arbeidsmarkt. Zo nemen wij samen met onder meer UWV en opleidingsinstituut Teletrain deel aan een opleidingstraject (Erkend Leren) voor call center agents die werkzaam zijn bij diverse Klant Contact Centers van UWV. Het opleidingstraject wordt uitgevoerd door het ROC en heeft tot doel dat deelnemers het mbo-certificaat Telebusiness behalen. Aan het traject zijn concrete contractafspraken met betrekking tot werk en verdere loopbaanontwikkeling verbonden. Bovendien kan worden doorgeleerd voor een mbo-4 diploma of voor een hbo-diploma via de UWV Academie.

Daarnaast neemt Adecco Career Up via STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) deel aan projecten die de arbeidsparticipatie van jongeren, met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden moet bevorderen. Het doel is jongeren die geen mbo-2 (startkwalificatie) hebben, via een leerwerktraject voor een startkwalificatie te scholen. Met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden worden via leertrajecten bemiddeld van werk naar werk, of krijgen een traject aangeboden voor het behalen van een Ervaringscertificaat. Adecco heeft de doelstellingen ondertekend en is met STOOF een resultaatverplichting aangegaan.

Top Secretaries, ons specialistische bedrijfsonderdeel dat zich toespitst op secretariaatsinrichting, biedt secretaresses de mogelijkheid om kosteloos diverse opleidingsmodules te volgen van Management Support Opleidingen, een organisatie waarmee Top Secretaries een nauwe relatie onderhoudt.

Via STOOF is Adecco Career Up aangesloten bij het Project Lezen en Schrijven. De betreffende stichting, onder voorzitterschap van Prinses Laurentien, stelt zich ten doel de laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. Adecco leidt eigen consultants op om laaggeletterdheid in de dagelijkse werkpraktijk te herkennen en te signaleren. Kandidaten die hiervoor open staan, worden door Adecco aangemeld bij een ROC voor een basisopleiding taalvaardigheid.

Training eigen medewerkers

Alle eigen medewerkers hebben toegang tot ons dynamische Learning & Development Programma. Leermodules worden optimaal afgestemd op individuele wensen, mogelijkheden en ambities. In ons standaard introductieprogramma is veel aandacht voor sociale en maatschappelijke aspecten. Ons Advanced Programma biedt op elk functieniveau speciale modules voor vergroting van kennis en vaardigheden. Medewerkers met specifieke talenten nodigen wij actief uit voor deelname aan ons Talent Management Programma. Voor midden en hoger management organiseren wij speciale Masterclasses en om de doorstroming en inzetbaarheid van hogere managers te stimuleren, zetten we ons Adecco Leadership Program (ALP) in. Adecco Group Nederland biedt eigen opleidingsfaciliteiten. Daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid tot het volgen van externe trainingen en cursussen.

Educatie in Derde Wereldlanden

Ook bij donaties voor goede doelen laat Adecco Group Nederland zich vaak leiden door haar principe dat opleiding en ontwikkeling een universeel recht is. Zo zetten wij ons onder meer via Edukans in voor onderwijs in Derde Wereld landen. Het initiatief ter ondersteuning van deze ontwikkelingsorganisatie, die zich richt op scholing van kansarme kinderen, is genomen door TTP, het Young Professional label van DNC. Met als bindende factor: het gezamenlijke geloof in scholing als meest duurzame vorm van ontwikkeling. Medewerkers van TTP kunnen jaarlijks een bedrag aan Edukans doneren, onder meer via een speciaal salarisdonatiemodel. Kerst 2009 stond bij DNC volledig in het teken van Edukans, zowel richting opdrachtgevers als eigen medewerkers.

Integratie

Mensen met een handicap

Al vele jaren is Adecco gecomiteerd om mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te krijgen. Adecco is één van de oprichters van ‘Business and Disability’, een netwerk van vooraanstaande Europese bedrijven die zich beijvert voor betere toegankelijkheid van de werkomgeving voor mensen met een handicap en maximale benutting van e-technologieën. Een handicap zegt niets over de kennis, vaardigheden en motivering van mensen. Het besef dat mensen met een handicap een even waardevolle bijdrage leveren aan ondernemingsdoelstellingen als ieder ander is inmiddels wijd verbreid. Echter, op het gebied van toegankelijkheid van de werkomgeving en adequate aanpassing van werkplekken valt nog een wereld te winnen. Adecco zet zich daar met passie voor in. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de werkgroep van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de integratie van mensen met een handicap.

Jongeren

Als de economische groei stagneert, worden de opstapbanen voor jongere mensen vaak het eerst geschrapt. Het tegenovergestelde gebeurt als de economie weer aantrekt. Dit maakt jonge mensen twee keer zo kwetsbaar. Dit geldt met name voor jongeren in achterstandsgroeperingen. Daarom besteedt Adecco speciale aandacht aan deze groep.

Concrete voorbeelden
JINC slaat een brug tussen jongeren van 8 tot 16 jaar en het bedrijfsleven. Het wil jongeren laten kennismaken met bedrijven en ondernemingen, laten zien wat voor beroepen er bestaan en wat de noodzakelijke stappen zijn om uiteindelijk een beroep uit te kunnen oefenen. Zij brengt daartoe bedrijven en jongeren bij elkaar in tal van projecten waarin deze jongeren spelenderwijs kennis maken met hun talenten, het bedrijfsleven en vrijetijdsbesteding. Per jaar krijgen ongeveer 1000 vmbo-scholieren uit Amsterdam Nieuw West in groepjes van 15 leerlingen een dagdeel sollicitatietraining. Deze wordt gegeven door een drietal trainers: twee professionals uit het bedrijfsleven of de non profit sector die ervaren zijn in het afnemen van sollicitatiegesprekken, onder andere Adecco, en een docent.

Adecco is op initiatief van DNC nauw betrokken bij een speciaal vmbo-stageproject in Rijswijk dat jongeren helpt bij het maken van hun beroepskeuze en het opdoen van ervaring.

Werklozen

Adecco is betrokken bij verschillende initiatieven om werklozen te helpen te reïntegreren in de beroepsbevolking. Daarnaast ondersteunt Adecco werknemers die (deels) werkloos zijn geworden.

Concrete voorbeelden:
Initiatief ‘Frisse start’: Adecco ondersteunt het initiatief ‘Frisse start’, dat is opgezet door het vooruitstrevende Tilburgse fitnesscentrum ‘El Futuro’. Voor mensen die door de economische crisis hun baan hebben verloren, dreigt een neerwaartse spiraal. Health Club el futUro steekt samen met onder andere Adecco deze mensen een helpende hand toe met het project Frisse Start. Het programma is voor personen die hun beschikbare tijd willen investeren in hun gezondheid en welbevinden om daarmee met frisse energie en meer zelfvertrouwen terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit wordt bereikt door regelmatige sportbeoefening enerzijds en anderzijds door het vergroten van de zelfkennis van de deelnemers en hun kansen op de arbeidsmarkt (bijv. in de vorm van sollicitatietrainingen en beroepenoriëntatie). Dit alles tegen een zeer voordelig tarief.

Aanvraag deeltijd-ww: Adecco heeft als eerste Nederlandse detacheringbedrijf deeltijd-ww aangevraagd voor 150 detacheringwerknemers. De aanvraag voor deeltijd-ww geldt voor een deel van de werknemers van DNC, Ajilon en Adecco. De uitkering over de niet-gewerkte tijd vult de detacheerder aan tot 90%. Uiteindelijk leveren de werknemers slechts 5% van hun brutosalaris in. Pensioenpremies worden wel volledig doorbetaald en voor betrokken werknemers komt er een uitgebreid extra opleidingsprogramma. Volgens onderhandelaar Marcel Nuyten van FNV Bondgenoten kunnen andere detacheerders een voorbeeld nemen aan de handelswijze van Adecco jegens hoogopgeleid personeel. `In de hele sector van detacheringbureaus zien we dat de mensen eruit vliegen. Meestal gaat dat in kleine plukjes, omdat de projecten waar die mensen zijn ingezet niet allemaal tegelijk aflopen. Maar onze inschatting voor de detacheringsector, waar zo`n 50.000 tot 60.000 mensen werken, is dat het werk al snel met 25% terugvalt. Dat zijn heel wat mensen.' Nuyten meent dat andere detacheerders eerder kiezen voor individuele ontslagregelingen, terwijl Adecco een inventarisatie heeft gemaakt om mensen binnenboord te houden. `Ze hebben er veel moeite in gestoken. Daarvoor verdienen ze een pluim.'

Topsporters

Op het gebied van arbeidsmarktintegratie spant Adecco zich bovendien wereldwijd in voor talentvolle mensen die hun tijd en energie hebben geïnvesteerd in het beoefenen van topsport. Adecco is mede-initiatiefnemer van het IOC Athlete Career Program en stelt hiervoor middelen en speciale HR diensten beschikbaar. Het Athlete Career Program, geïntroduceerd in 2005, helpt topsporters bij de vaak moeilijke overgang van hun sportieve carrière naar een maatschappelijke loopbaan. Career Development services van Lee Hecht Harrison spelen hierbij een belangrijke rol. Via het netwerk van de Adecco Group worden concrete banen beschikbaar gesteld.

Preventie

Gezondheid en veiligheid

Er is geen betere manier om ons respect voor een ander te tonen dan door een bewuste inspanning te leveren voor veilige en gezonde werkomgevingen. We sturen kandidaten niet naar locaties die niet aan de veiligheidsstandaarden van Adecco Group voldoen.

Concrete voorbeelden
Indien een opdrachtgever (of flexwerker) dat wenst, biedt Adecco flexwerkers de mogelijkheid tot het behalen van een VCA-certificaat (veiligheidschecklist voor aannemers). Hiertoe is Adecco VCU-gecertificeerd (veiligheidschecklist voor uitzendbureaus en detacheerders). Hierdoor worden ze geschoold in het herkennen van gevaren en het voorkomen en/of oplossen van onveilige situaties.

Voordat een flexwerker aan de slag gaat, wordt aan de opdrachtgever gevraagd om een checklist arbeidsomstandigheden in te vullen. Deze vragenlijst behandelt alle veiligheidsrisico's die een werknemer kan tegenkomen in werksituaties. Deze checklist wordt door de consultant aan de flexwerker uitgelegd, waarna deze moet tekenen. Verder is er per sector (administratief, technisch/industrie, medisch) informatie beschikbaar ter aanvulling op deze vragenlijst. Daarnaast worden krachten door de Veiligheid-, Gezondheid en Milieuverklaring (VGM-verklaring) erop gewezen altijd de veiligheid in acht te nemen, persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken indien nodig/verplicht en onveilige situaties te melden. De flexwerker dient het boekje ‘Zo werkt het in de praktijk’ te ondertekenen, waarmee hij bevestigt dat hij bekend is met de inhoud van de instructies met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu en hij zich aan de vermelde regels zal houden.
In overleg met opdrachtgevers worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verstrekt aan flexwerkers. Dit gaat met name om overalls, werkschoenen en veiligheidshelmen. Specifiekere kleding wordt meestal verstrekt door de opdrachtgevers zelf.

Discriminatie elimineren

Ons principe is: gelijkheid in mogelijkheden. Onze interne medewerkers moeten ervoor zorgen dat hun recruitmentprocessen gebaseerd zijn op gelijkheid.

Concreet voorbeeld:
Adecco Nederland werkt volgens de kernwaarden van Adecco Group. Elke medewerker moet aan het begin van zijn/haar loopbaan bij Adecco een test maken die deze kernwaarden omschrijft en ook checkt of degene de kernwaarden begrijpt en zal hanteren in zijn/haar loopbaan.

Ga terug naar Maatschappelijk Beleid
Ga verder naar Donaties