Beslist.nl

 

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met een simpele zoekopdracht kun je hier meer dan 26 miljoen producten in bijna 10.000 verschillende webshops selecteren op bijvoorbeeld prijs, levertijd, keurmerken en betalingsopties. Met dagelijks ruim 500.000 bezoekers is beslist.nl het snelst groeiende en meest innovatieve online winkelcentrum van Nederland. Het doel van beslist.nl is om bezoekers op overzichtelijke wijze een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden. Op beslist.nl krijgen niet alleen de bekende webshops een kans, maar ook de nieuwkomers op de markt wordt de mogelijkheid geboden hun assortiment te tonen.

Adecco en beslist.nl

Beslist.nl bestaat uit ruim 70 enthousiaste medewerkers en is hard bezig om uit te breiden. Adecco ondersteunt beslist.nl bij het werven en selecteren van nieuwe collega’s voor de gehele organisatie. Denk hierbij aan PHP-Developers, Search- en Informatiespecialisten en Business-analisten, maar ook versterking voor de afdeling Marketing en Communicatie. Per functie verschillen uiteraard de criteria, maar altijd is beslist.nl op zoek naar enthousiaste gemotiveerde mensen met enkele jaren online werkervaring en die met een frissen blik en boordevol ideeën de organisatie komen versterken.

Werken bij beslist.nl

De plaatsingen van Adecco bij beslist.nl gaan enkel en alleen op basis van Permanent Placement. Dit betekent dat Adecco de werving en voorselectie voor haar rekening neemt, maar dat je na de sollicitatieprocedure direct bij beslist.nl een contract krijgt aangeboden.

Wil jij meegroeien met deze jonge en ambitieuze organisatie? In Arnhem zijn er met regelmaat diverse vacatures beschikbaar.

Bekijk hier het vacature overzicht