Management verklaring MVO

Visie, missie en strategie met betrekking tot MVO

Adecco Corporate Social Responsibility Report
Samenvatting Adecco Corporate Social Responsibility Report Survey 2015

Met de HR-diensten die wij aanbieden, oefenen wij invloed uit op de werkbeleving van duizenden. We creëren kansen op de arbeidsmarkt, we bieden werkgevers en werknemers de mogelijkheid om werk zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarmee spelen wij op zichzelf al een rol van maatschappelijke betekenis, die verder reikt dan de winstverantwoordelijkheid jegens onze aandeelhouders.

Duurzaam ondernemen is voor Adecco het onderkennen van de samenhang tussen onze belangen en die van onze stakeholders. We moeten onze bijdrage optimaliseren, terwijl we verantwoordelijk moeten omgaan met de gevolgen van onze acties. Wat goed voor Adecco is, moet ook goed zijn voor werknemers, flexwerkers, opdrachtgevers, leveranciers, overheden en de maatschappij in het algemeen.

Voor veel mensen, overal ter wereld, heeft Adecco als wereldmarktleider in HR Services immers invloed op de werkbeleving. Een dergelijke positie schept verplichtingen. Daarom rekenen wij Duurzaam Ondernemen tot de kernwaarden van onze onderneming. Vanuit die kernwaarde zetten wij ons wereldwijd in voor het universele recht op veilig werk. Adecco wil daarnaast kansen creëren voor individuele ontwikkeling en sociale integratie van minderheidsgroeperingen.


 
Adecco Group Nederland (Adecco, Ajilon Professionals, Badenoch & Clark, Pontoon en Lee Hecht Harrison) voert een actief beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Centraal uitgangspunt hierbij is ons gezamenlijke geloof in het elementaire recht van iedereen op veilig werk. Vanuit dit principe maken we ons sterk voor diversiteit op de werkplek, voor training en opleiding, voor het wegnemen van drempels voor mensen bij wie de aansluiting op de arbeidsmarkt (nog) niet vanzelfsprekend is, en voor partnerships met maatschappelijke organisaties die aan werk gerelateerde doelen dienen die wij onderschrijven.

Ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving nemen we uiteraard serieus. Waar mogelijk treffen we concrete maatregelen om verspilling, energiegebruik en milieubelasting terug te dringen. Onze medewerkers zijn hier nauw bij betrokken. Een dergelijke individuele bijdrage is wellicht bescheiden, maar alle initiatieven en maatregelen bij elkaar dragen uiteindelijk bij aan een bedrijfscultuur die rekening houdt met het perspectief van komende generaties.

Hans Pruis
Algemeen Directeur Adecco Group Nederland
Getekend 1 januari 2016