ISO certificering


Kwaliteit is voldoen aan de wensen en eisen van onze relaties, de flexwerker én onszelf. Het zoeken van een geschikte kandidaat waardoor de vacature van het bedrijf naar volle tevredenheid wordt ingevuld en het bieden van een passende functie en beloning voor onze flexwerkers zijn uitgangspunten in onze dienstverlening. Want bij Adecco zijn we pas tevreden als de kwalitatieve uitgangspunten van beide partijen tot hun recht komen. Deze aanpak is vastgelegd in een ISO 9001 certificering.

Hoe gaan we te werk?

De selectie kan starten vanuit het ontvangen van een vacature van een bedrijf of vanuit het inschrijven van een kandidaat. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de kennis van de Adecco-medewerker. Onze medewerkers beschikken daarnaast over geavanceerde hulpmiddelen. Voor ‘real time matching’ maken we gebruik van MAX, ons exclusieve automatiseringssysteem waarin alle vacatures en kandidaten van de Adecco vestigingen in Nederland beschikbaar zijn. Hiermee zijn we in staat de perfecte match te maken.

Selectiegesprek vestiging

In een persoonlijk gesprek met de kandidaat wordt nagegaan of deze inderdaad voldoet aan de eisen van de klant. Om snel vast te stellen of kandidaten voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van vaardigheden, werkinstelling en passend bij uw organisatie, hanteren wij Xpert – ons unieke, wereldwijd gestandaardiseerde testprogramma. Indien de klant dit wenst, wordt de kandidaat eerst voorgesteld bij het bedrijf. Van Adecco ontvangen zowel de kandidaat als de klant een bevestiging van het gesprek. Hieraan voorafgaand kunnen uiteraard de cv’s worden doorgenomen.

Flexwerkers zijn bij Adecco verzekerd van een goede begeleiding, een prima administratieve afhandeling en een stipte uitbetaling van het salaris.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Om na te gaan of de door Adecco geleverde diensten naar tevredenheid zijn van de klant en flexwerker en om te signaleren of er mogelijke verbeterpunten voor de Adecco-organisatie zijn, worden er periodiek klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder klanten en flexwerkers. Dit kan zowel vanuit het hoofdkantoor plaatsvinden als via de lokale vestiging.

Klik hier om het ISO certificaat te downloaden 


VCU certificering


Focus op veiligheid

Heeft uw onderneming geregeld werkzaamheden met een verhoogd veiligheidsrisico uit te voeren? Dan bent u vertrouwd met de VCA-checklist, ingevoerd in 1994 en uitgegroeid tot dé veiligheidsstandaard in Nederland en België. Voor het inhuren van flexwerkers bent u aangewezen op uitzendorganisaties met een VCU-certificaat – de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Dus is het belangrijk te weten dat Adecco al sinds jaar en dag VCU-gecertificeerd is.

Wij selecteren en leveren personeel op basis van een veiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan alle eisen die aan ons VCU-certificaat verbonden zijn. Hierop vinden met regelmaat toetsingen plaats, uitgevoerd in de vorm van een audit. Het VCU-certificeringssysteem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Net als het VCA-certificeringssysteem. Het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU staan borg voor de juiste procedures. Hoofdcriteria die in de VCU-checklist zijn vastgelegd, zijn:

Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
Selectie en gegevens- en documentenbeheer flexwerkers
Voorlichting en instructies aan flexwerkers

Kennis op vestigingsniveau

Ons veiligheidsbeleid voorziet in actieve opleiding van onze medewerkers. Onze consultants volgen de VIL-VCU training en worden geregeld bijgespijkerd. Zo verankeren we de vereiste veiligheidskennis op vestigingsniveau. Vanuit deze kennis hanteren onze consultants de juiste criteria voor het werven, selecteren en voorlichten van flexwerkers in relatie tot de door hen uit te voeren werkzaamheden. Daar gaat altijd een inventarisatie van de risico’s aan vooraf

Aan de hand van de gegevens van onze opdrachtgevers, brengen we de risico’s op de werkplek in kaart en vullen we de ‘checklist arbeidsomstandigheden’ in. Deze nemen we uitgebreid met de flexwerker door vóór hij aan het werk gaat. Onze flexwerkers zijn dus altijd bekend met de eventuele risico’s die met de uit te voeren werkzaamheden samenhangen én met de maatregelen om die risico’s te minimaliseren.

Veilig werken? Samenwerken!

We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers. Daarom hechten wij veel waarde aan goede samenwerking op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Voor u, als inlenend bedrijf, is de veiligheid en gezondheid van flexwerkers cruciaal voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. U kunt de veiligheid vergroten met instructievideo’s, beschikbaarstelling van een veiligheidsreglement en inzicht in de huisregels met betrekking tot veiligheid. Hier leveren we als VCU-gecertificeerde flexleverancier graag onze bijdrage aan. Op maat. Vanuit het besef dat maximale veiligheid op de werkplek gebaat is bij optimale samenwerking.

VCU-certificaat. Vanzelfsprekend!

Bij Adecco beschouwen we het VCU-certificaat als vanzelfsprekend. De certificering hoort bij ons beleid, waarin maximale aandacht uitgaat naar de veiligheid en gezondheid van onze flexwerkers. 

Download hier het VCU certificaat


Garantiecertificaat


In de Wet Keten Aansprakelijkheid is geregeld dat opdrachtgevers van uitzendorganisaties een zeker risico lopen aansprakelijk te worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting. U kon zich hier als opdrachtgever tegen vrijwaren door 25% van elke factuursom die u aan de uitzendorganisatie verschuldigd bent, te parkeren op een zogeheten afzonderlijke G-rekening, een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de Belastingdienst kan worden
betaald.

Positieve uitzonderingspositie
Bij de meeste uitzendbureaus blijft u verplicht 25% van de factuursom via deze G-rekening zeker te stellen. Voor een beperkt aantal uitzendorganisaties, waaronder Adecco Group Nederland, maakt de belastingdienst een uitzondering.
Hiertoe is in 2012 een wijziging geëffectueerd in de Leidraad Invordering 2008.

Kwaliteit- en zekerheidgarantie
Dankzij deze wijziging heeft Adecco Group Nederland van de Belastingdienst toestemming gekregen haar klanten volledig te vrijwaren van de ketenaansprakelijkheid.

Twee criteria hebben hierbij de doorslag gegeven:
1. Adecco Group Nederland is onderdeel van een beursgenoteerde onderneming
2. Adecco Group Nederland voert het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid
Adecco Group Nederland is er buitengewoon trots op haar relaties deze kwaliteit- en zekerheidgarantie te kunnen bieden.

Download hier ons garantiecertificaat.