Ruimbaan voor flex

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Alles wijst op een toenemende maatschappelijke en politieke acceptatie van flexibeler werken. Voor het bedrijfsleven is het allang zonneklaar. Wie adequaat wil meebewegen met trends en marktschommelingen, dient zich rekenschap te geven van de veerkracht in de workforce. Ook de arbeidspopulatie zelf lijkt er klaar voor. Flexwerk is niet alleen een opstap naar zekerheid, maar meer en meer een ‘manier van leven en werken’. En hoe zit het met de wetgever? We zetten een paar relevante ontwikkelingen op een rij.

Vrijwaring ketenaansprakelijkheid

Er is weer een belangrijke stap gezet in de strijd tegen malafide uitzendbureaus. ‘Na 14 jaar overtuigen is het eindelijk gelukt; inleners van bonafide uitzenders krijgen vrijwaring voor naheffing van loonbelasting en sociale premies als ze aangesloten zijn bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), wat onder meer inhoudt dat zij een certificaat hebben en beschikken over een G-rekening’, aldus Aart van der Gaag, Directeur ABU in zijn column in Flexmarkt.

Voor een kleine groep personele dienstverleners, waaronder Adecco Group Nederland, gaat de wetgever zelfs een stap verder. Klanten die zaken doen met een beursgenoteerde dienstverlener, gevestigd in een OESO-land en NEN 4400-1/4400-2 gecertificeerd, zijn onder alle omstandigheden gevrijwaard van de ketenaansprakelijkheid. Adecco is zo’n dienstverlener. Resultaat voor onze relaties: meer zekerheid, minder rompslomp.

 

‘Waadi-check’

Nog een stap in de strijd tegen malafide uitzenders: de ‘Waadi-check’. Per 1 juli dit jaar geldt een registratieplicht voor uitzenders. Met het KvK-nummer van uw flexleverancier kunt u zich er online van vergewissen of uw leverancier correct geregistreerd staat. Zaken doen met aanbieders die niet aan de registratie-eisen voldoen, komt beide partijen op fikse boetes te staan. Ga voor zekerheid. Doe de check op www.kvk.nl. Trefwoord: waadi check.

Ontslagrecht

In veel kringen is het nog een heikel punt: versoepeling van het ontslagrecht. Werkgevers zijn voor. Minder rigide regelgeving leidt ertoe dat de risico’s om extra medewerkers aan te nemen kleiner worden. Goed voor de werkgelegenheid, dus. Maar er zijn tegengeluiden, onder meer vanuit de vakbeweging. De vrees bestaat dat het loslaten van de ontslagtoets, waar het UWV of de kantonrechter een rol bij speelt, leidt tot willekeur. De stand van zaken op dit moment: vakbonden en werkgevers studeren op alternatieven op eerdere voorstellen van minister Kamp. Een volgend kabinet zal er daarna zijn handen vol aan hebben.

Minder uitkering bij ziekte?

Om flexwerkers te stimuleren bij ziekte niet bij de pakken neer te gaan zitten, kunnen ze minder lang recht doen gelden op ziektegeld, betaald door het UWV. Dat staat beschreven in het wetsvoorstel ‘Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tijdelijke werknemers’ dat in juli 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Aanleiding is het feit dat flexwerkers gemiddeld langer ziek zijn dan vaste medewerkers en dat ze sneller arbeidsongeschikt raken. Op 2 oktober 2012 beslist de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Nu hebben  alle flexwerkers automatisch twee jaar recht op een ziekte-uitkering. In de mogelijk nieuwe situatie is deze termijn gerelateerd aan het aantal gewerkte jaren, met een maximum van twee jaar. Daar zijn de volgende punten aan toegevoegd:
- Het begrip ‘passend werk’ is strakker geformuleerd
- Het UWV stelt vast of een zieke medewerker in staat is om passend werk uit te voeren
- Uitzendorganisaties gaan actief zoeken naar alternatieven
De inhoud van het wetsvoorstel is tamelijk uniek. Vanuit de politiek was veel lof te horen over het innovatieve vermogen van de flexsector.