HR Update 2014/2015 - Altijd actueel aangaande Wet Werk en Zekerheid

Wij hebben een HR Update 2014/2015 voor u klaar liggen. Hierin staan doorgevoerde en aanstaande aanpassingen in de wet- en regelgeving rond tijdelijk werk beschreven. Sommige daarvan kunnen voor uw organisatie verstrekkende gevolgen hebben. Met onze HR Update kunt u daar tijdig op anticiperen. Gezien de hervormingsambities van de zittende coalitie zal Adecco Group Nederland meer HR Updates samenstellen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Ziektewet ingegaan, ook wel bekend als ‘Bezava’, voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters. De wet heeft verstrekkende gevolgen voor de werkgeversverantwoordelijkheid richting medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het komt er in het kort op neer dat u als werkgever blijft betalen voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn op het moment dat hun arbeidsovereenkomst afloopt (of kort nadien ziek worden). In de nu beschikbare HR Update van Adecco Group Nederland ziet u snel hoe de nieuwe regels luiden en hoe u de financiële risico’s optimaal kunt beheersen.

Nieuwe flexwetgeving per 1 januari 2015 én 1 juli 2015

De nieuwe Ziektewet is een feit en ook het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid is inmiddels (per 1 januari 2015) ingegaan. Daarnaast komt er nog heel veel andere nieuwe wet- en regelgeving aan. Ook die hebben we voor u op een rij gezet. De HR Update geeft tekst en uitleg over aanstaande aanpassingen in de flexwetgeving, ingaande per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015. Met als meest ingrijpende wijziging dat per 1 juli 2015 opeenvolgende tijdelijke contracten in de nieuwe situatie niet binnen een periode van drie jaar maar in maximaal twee jaar mogen worden aangegaan. Dit is sterk van invloed op de wijze waarop u flexwerk gaat organiseren. Maar bijvoorbeeld ook de (nieuwe) aanzegplicht, de beperkingen voor het gebruik van proeftijd en een non-concurrentiebeding – ingegaan per 1 januari 2015 – zullen impact hebben op het aannamebeleid en de processen daar om heen. Wat betekent dit allemaal voor essentiële wetsbepalingen als de ketenregeling, de terugvalregeling, het uitzendbeding en de (introductie van een) aanzegplicht? U leest het in de HR Update.

Patrick Bakker, CEO Adecco Group Nederland: “Flexibele arbeid is een kernvoorwaarde om in de ‘nieuwe economie’ bij constant veranderende marktomstandigheden het verschil te blijven maken. Het aantal mensen dat binnen flexmodellen aan die economische ontwikkeling bijdraagt, blijft groeien. Hun zekerheden en rechtsbescherming moeten goed geregeld zijn en als werkgevers hebben we de verantwoordelijkheid de wet- en regelgeving strikt na te leven. Dat begint met kennis van vaak gecompliceerde bepalingen. Met onze HR Updates dragen we aan die kennis bij.”

Veranderingen in ontslagrecht
Per 1 juli 2015 worden veranderingen in het ontslagrecht geëffectueerd. Binnen de nieuwe regels is het van cruciaal belang dat werkgevers de juiste procedures en ontslagroutes volgen. Vergissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben!

Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten
Dinsdag 30 september 2014 heeft de ABU-delegatie cao voor Uitzendkrachten een cao-akkoord bereikt met alle vakbonden over de wijziging van de lopende ABU cao voor Uitzendkrachten. De afspraken zijn inmiddels nader uitgewerkt. De belangrijkste verandering op beloningsgebied is de introductie van toepassing van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag; dit gaat de standaard regel worden per 30 maart 2015.

Bekijk hier het laatste nieuws aangaande het cao-akkoord.

Ook deze veranderingen worden beschreven in de HR Update die tevens in een praktisch schema voorziet, dat het ‘Arbeidsrecht nu en straks’ in één overzicht inzichtelijk maakt.

Vraaghetadecco.nl
Heeft u vragen over de wijzigingen in de wet- en regelgeving? Dan kunt u die altijd bij ons stellen via
www.vraaghetadecco.nl. Ook kunt u via deze site de 'HR Update bestellen. Eén van onze collega's komt dan graag het boekje bij u langsbrengen.

U kunt de 'HR Update/Arbeidsrecht nu en straks' versie 5 ook
direct downloaden.